Byggnadsinformationsmodellering (BIM) i praktiken : En studie av BIM i praktiken hos Peab Bygg Öst 1

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Detta examensarbete skrevs under höstterminen 2014 i samarbete med Peab region Bygg Öst 1 i Stockholm och syftar till att utreda hur dem arbetar med BIM i praktiken. Examensarbetaren fördjupar sig i ämnesområdet BIM och hur användningen av den 3D tekniken kan se ut i praktiken i arbetslivet. För att avgränsa arbetet skrevs det om byggnadsinformationsmodellering  BIM, vid tre skeden i byggprocessen, anbud- och kalkylskede, projektering, produktion samt visualisering som sker vid olika tillfällen under hela byggprocessen. Arbetet innehåller även en redogörelse för investering av 3D skrivare hos Peab Bygg Öst 1, syftet med investeringen är bland annat för att utveckla ett arbetssätt med 3D teknik och visualiseringar framöver. Anledningen till att arbetet behandlar olika skeden är för att erhålla bred inblick och förståelse om ämnesområdet. Rapporten behandlar frågeställningar som syftar till att identifiera BIM som teknik och arbetssätt, hur Bygg Öst 1 arbetar med BIM i praktiken samt hur man vill arbeta med det framöver. Arbetet innehåller även redovisning av ett internt projekt som examensarbetaren utförde hos företaget. Interna projektet syftar till att utveckla anbud och kalkylskedet med BIM. Arbetet är baserat på studier i ämnet samt platsbesök på projekt inom Bygg Öst 1. Resultaten som erhölls från intervjustudierna visar hur man arbetar med BIM vid de olika pågående projekten för bland annat kollisionshantering, arbetsberedningar samt olika typer av visualiseringar med mera. Sammanfattningsvis syftar BIM till att effektivisera, såsom att reducera eventuellt uppkommande fel och säkerställa moment i byggprocessen. En jämförelse av litteratur- och intervjustudierna medförde förståelse för ämnesområdets användningsområden och omfattning. BIM är ett brett ämnesområde och det praktiska tillvägagångssättet med 3D tekniken kan tillämpas på olika sätt hos ett företag, vilket kan vara beroende av ambition och arbetssätt hos företaget. När man implementerar BIM i arbetssättet medför det inte direkta lösningar eller strategier att tillämpa i ett företag, utan implementeringen av BIM i arbetssättet kommer med utmaningar. På grund av ämnesområdets omfattning kan det vara viktigt att man har specifika mål och en tydlig bild om vad som vill uppnås med resultatet av implementeringen i arbetssättet. Det är även viktigt att veta hur mycket inverkan resultatet kommer ha på tids- eller ekonomiska besparingar. På så sätt är det möjligt att erhålla förståelse om hur implementeringen av tekniken kan ske och vilka vinningar som kan erhållas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)