Nyutexaminerade sjuksköterskor och deras utveckling i yrkesrollen : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: På vägen från novis till kompetent sjuksköterska finns det många faktorer som påverkartransitionen. Detta beror på att det finns ett tydligt glapp mellan teori och praktik förnyutexaminerade sjuksköterskor, vilket leder till att känslan av att vara redo inför denprofessionella yrkesrollen saknas när det efter examen är dags att börja arbeta somsjuksköterska. Genom att stötta de nyutexaminerade sjuksköterskorna under transitionenfrån novis till kompetent kan man förutom att ge de novisa sjuksköterskorna bättreförutsättningar för att lyckas i yrkesrollen, även främja patientsäkerheten. Syfte: Syftet var att beskriva vad som påverkar den nyutexaminerade sjuksköterskans transitionfrån novis till kompetent i sjukhusmiljö. Metod: Arbetets metod var en icke-systematisk litteraturöversikt. Datainsamlingen utfördes genomdatabassökningar i CINAHL och PubMed och totalt 15 vetenskapliga artiklar inkluderadesi resultatet. Samtliga inkluderade artiklar granskades utifrån Sophiahemmet högskolasbedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering avseende studier med kvantitativ ochkvalitativ metodansats. Dataanalysen skedde genom en integrerad analysmetod där deinkluderade artiklarnas resultatdel jämfördes och kategorier togs fram. Resultat: Resultatet visade att det fanns fyra huvudkategorier vilka beskriver hur man kundeunderlätta transitionen från novis till kompetent sjuksköterska i sjukhusmiljö. Kategoriernavar utvecklande och hämmande faktorer, simulationsövningar, kliniska stödprogram ochhandledning. Slutsats: Utvecklande och hämmande faktorer påverkade transitionen till kompetent sjuksköterska.Kliniska stödprogram visade sig vara en stor tillgång för de nyutexamineradesjuksköterskorna. Det kan vara rimligt att öka antalet platser på dessa program som finns ilandet för att alla ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas inom yrkesrollen. Ävensimulationsövningar hade en positiv inverkan på de novisa sjuksköterskornaskompetensutveckling. Handledning är också en tillgång men kan däremot behövautvecklas för att uppnå sin fulla potential som stöd i de novisa sjuksköterskornaskompetensutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)