Konflikthantering - Pedagogers tankar kring hantering av konflikter mellan barn i förskoleklass

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)

Sammanfattning: BakgrundDet sker dagligen konflikter i förskolan och skolan. Det kan ske konflikter mellan kollegor i arbetslaget men det kan även ske konflikter mellan barnen. Pedagoger måste hantera konflikter på ett reflekterande sätt för att kunna skapa goda möten och en positiv miljö för barnen. Om pedagoger ska kunna hantera konflikter på ett reflekterande sätt måste pedagogerna även ha kunskap och erfarenhet kring konflikter och hur de hanterar konflikterna mellan barnen. När en konflikt uppstår mellan barnen är det viktigt att pedagogerna är lyhörda till alla inblandade barn för att alla barn ska få en chans att tala. Det är även viktigt att pedagogerna ger barnen de metoder och verktyg barnen behöver, för att sedan själva kunna lösa konflikter mellan dem.SyfteSyftet var att undersöka pedagogers tankar kring hantering av konflikter mellan barn förskoleklass.MetodEn kvalitativ studie genom intervjuer har genomförts. Sex pedagoger har intervjuats, alla i förskoleklass.ResultatPedagogerna beskriver i intervjuerna att konflikterna mellan barnen många gånger uppstår på grund av missförstånd i kommunikationen mellan barnen. Pedagogerna uppger även att när en konflikt uppstår mellan barnen avvaktar de, innan de ingriper och hjälper barnen för att komma fram till en lösning på konflikten. Pedagogerna lyssnar in barnen för att se om barnen behöver stöttning från en vuxen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)