Livskvalité hos personer som överlevt sepsis

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund Sepsis är ett problemområde internationellt. Snabb behandling är av vikt för att undvika att sepsis utvecklas till septisk chock. Septisk chock kan innebära förödande konsekvenser och i värsta fall kan den drabbade avlida. Syfte Att beskriva personers livskvalité efter att ha överlevt sepsis. Metod Denna studie har gjorts som en beskrivande litteraturstudie. Litteraturstudien bygger på tolv artiklar, tio kvantitativa och två kvalitativa. Dessa har sökts vid databaserna PubMed och Cinahl. Huvudresultat Efter att ha överlevt sepsis upplevde flera personer att deras livskvalité på olika sätt försämrats. Både fysiska och psykiska begränsningar framkom, detta kunde ha negativ påverkan på det dagliga livet. Rehabilitering efter utskrivning från sjukhuset samt stöd från både familj, anhöriga och sjukvården var av betydelse för att uppnå god livskvalité. Slutsats Att leva livet på samma sätt som innan är inte en självklarhet efter att ha överlevt sepsis. Sjuksköterskan ska sträva efter ett gott bemötande och därför är det av betydelse att ha kunskap om vad som krävs av sjukvården för att erbjuda så god vård som möjligt. Detta för att personer som överlevt sepsis ska ha möjlighet till god livskvalité även tiden efter utskrivning från sjukhuset.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)