Hur systematiskt kvalitetsarbete kan leda till nya arbetssätt och positiva hälsoeffekter inom äldreomsorgen : En interventionsstudie av ett förbättringsarbete på ett privat vårdboende i Sydsverige

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Sammanfattning: Titel Hur systematiskt kvalitetsarbete kan leda till nya arbetssätt och positiva hälsoeffekter inom äldreomsorgen – en interventionsstudie. Bakgrund Avvikelser och klagomål från externa aktörer samt dalande personal- och brukarnöjdhet på detta privata vårdboendet synliggjorde 2017 ett behov förbättringsåtgärder. Syften Syftet med förbättringsarbetet var att skapa lokala förutsättningar för att implementera nya arbetssätt. Syftet med studien var att belysa hur nya arbetssätt inverkar på personalens upplevelser och utförande av kvalitetsarbete samt effekterna hos de boende. Interventionen Ett förbättringsarbete med nya rutiner och mötesformer inleddes i början av 2018 där effektivisering av befintliga rutiner och följsamhet till kvalitetsledningssystemet prioriterades. Metoder Metoder som har använts i förbättringsarbetet var Nolans förbättringsmodell med PDSA hjul, Ishikawa diagram och SWOT analys. Studiens metod bestod av innehållsanalyser av fokusgruppsintervjuer och data från en personalenkät. Resultat Införandet av nya rutiner, mötesformer och utbildning av personalen ledde till positiva hälsoeffekter hos 60% av de boende samt ökad brukarnöjdhet med upp till 72%. Studien visade att nya arbetssätt ledde till förbättring genom struktur, samarbete och lärande. Slutsatser Implementeringen av de nya arbetssätten i detta förbättringsarbete ledde till ökad följsamhet till rutiner och kvalitetsledningssystemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)