Fakta eller fiktion? : En studie om skolans verklighetsförankring i undervisningen kring källkritik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

Sammanfattning: I detta arbete studeras hur relationen mellan skolans undervisning kring källkritik och hur elevernas möten med verk med sanningsanspråk ser ut. Detta studerades genom en halvstrukturerad forskningsintervju med både lärare och elever. Lärarna är verksamma gymnasielärare i svenska och eleverna läser sitt tredje år vid gymnasiet. Eleverna intervjuades i fokusgrupper medan lärarna intervjuades en och en. Intervjuerna genomfördes via distans, och varje fokusgrupp och lärare intervjuades en gång. Denna studie är en kvalitativ studie med didaktisk teori som teoretiskt ramverk. Den slutsats som kan dras utifrån undersökningens resultat är att relationen mellan skolans undervisning kring källkritik och hur elevernas möten med verk med sanningsanspråk ser ut är relativt liten. Undervisningen innehåller verk med sanningsanspråk men det är inte en del av arbetet med källkritik. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)