En kvalitativ studie om att upptäcka psykisk ohälsa hos elever på gymnasieskolor. : "Du, håll lite koll på den här eleven"

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Syftet med studien var att öka kunskapen om hur elevhälsan på gymnasieskolor arbetar med psykisk ohälsa samt att undersöka vilka faktorer som professionella beskriver kan leda till utveckling av psykisk ohälsa bland elever. För att svara på detta används en kvalitativ metod. En kvalitativ ansats har använts eftersom det kunde generera ett resultat av tolkning och djupare förståelse, vilket var det centrala i studien. Empirin är hämtad genom intervjuer som vi har genomfört med elevhälsoteam på olika gymnasium. De teoretiska utgångspunkterna som studien grundar sig i är Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell och socialpedagogik som teori. De viktigaste resultaten som framkommit är hur stress, press och sociala medier är de vanligaste faktorerna till psykisk ohälsa. Dessa identifieras med hjälp av lärare eller hälsoformulär som eleverna fyller i vid terminsstart. I arbetet med psykisk ohälsa utgår elevhälsan från styrdokument från Skollagen. De använder av samtal med eleverna samt samarbetar med andra verksamheter vid behov. Vidare beskriver elevhälsan vissa hinder i sitt arbete såsom, sekretess och resurser. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)