Ungdomar och alkohol. Hur uppfattar ungdomar sina egna erfarenheter av alkohol och vad har de för attityder kring det?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur ungdomar uppfattar sina egna erfarenheter av alkohol och vad de har för attityder kring det. Vi vill också göra en jämförelse mellan killar och tjejer samt mellan en större (Malmö) och en mindre stad (Karlskrona). För att ta reda på detta gjorde vi en kvantitativ undersökning i form av enkäter. Utöver detta sökte vi litteratur inom ämnet som vi kunde knyta an svaren på våra enkäter till. Vi kom fram till att majoriteten av ungdomarna dricker både relativt ofta och mycket alkohol och hälften känner sig berusade nästan varje gång. Det är lika många som dricker just för att bli berusade/fulla. Vanligast är att ungdomar dricker vid fester och discon och de dricker för att ha roligt. Vännerna har en stor betydelse både för ungdomarnas alkoholkonsumtion och attityder. Majoriteten av ungdomarna är medvetna om att det finns konsekvenser med att dricka alkohol och de brukar diskutera dem. Familjen hade enligt ungdomarna en ganska tillåtande attityd till deras alkoholkonsumtion. Det var få skillnader i jämförelsen mellan könen och städerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)