Medborgaren och myndigheten: En jämförande diskursanalys av makt och förtroende i det demokratiska mötet

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Medborgarens möte med myndigheten påverkar hens förtroende för den offentliga förvaltningen som är beroende av medborgarens tillit för att behålla sin legitimitet. Tjänstepersonens bemötande kan vara såväl en tillgång för som ett hot mot demokratin vars ideal ständigt måste upprätthållas av de som har i uppgift att förvalta dem. Uppsatsen undersöker vilka maktrelationer som konstrueras i mötet mellan medborgare och offentlig förvaltning på Migrationsverkets och Arbetsförmedlingens hemsidor utifrån Lennart Lundquists bemötandeideal i det offentliga etoset. Dess syfte är att undersöka vilka föreställningar och handlingsutrymmen om och för medborgaren som skapas och vilka implikationer dessa kan få för medborgarens förtroende för den offentliga förvaltningen. Genom den kritiska diskursanalysen analyseras och jämförs Migrationsverkets och Arbetsförmedlingens hemsidor. Analysen visar att Arbetsförmedlingens företagsdiskurs skapar en osann beskrivning av relationen mellan myndighet och medborgare i demokratin och att Migrationsverkets myndighetsdiskurs skapar ett snävt handlingsutrymme för medborgaren. Arbetsförmedlingen konstruerar emellertid en mer jämlik maktrelation mellan myndighet och medborgare vilket gynnar medborgarens förtroende för den offentliga förvaltningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)