Könsstympade kvinnors upplevelser av mötet med vården

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Författare: Melinda Norburg; Zetterquist Tove; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Prevalensen av kvinnor och flickor med könsstympning i världen är uppskattningsvis 200 miljoner. Med kvinnlig könsstympning menas ingrepp där mer eller mindre delar av det kvinnliga könsorganet avlägsnas eller på annat sätt skadas utan medicinsk anledning. Tillståndet kan leda till både kortvariga och långvariga komplikationer. Det förekommer framför allt i länder i Afrika där könsstympning är en sedvänja. På grund av en ökad migration från dessa länder kommer vårdpersonal i Sverige i kontakt med dessa kvinnor i allt större utsträckning. Tidigare forskning visar bland annat på att vårdpersonal efterfrågar mer kunskap om ämnet könsstympning. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva könsstympade kvinnors upplevelser av mötet med vården. Metod: En litteraturstudie där 13 artiklar valdes ut från databaserna PubMed och CINAHL samt genom en manuell sökning. Studierna kvalitetsgranskades med hjälp av SBUs mall för kvalitativ forskningsmetodik och analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Innehållsanalysen resulterade i fyra teman. Dessa var “Kommunikation”, “Kunskapsbrist”, ”Reaktioner” och “Önskemål”. Av resultatet framkom att de intervjuade kvinnorna hade både positiva och negativa erfarenheter av mötet med vården som påverkades av flera faktorer. Konklusion: Bristande kommunikation och kunskap ledde till reaktioner bland vårdpersonal som utlöste blandade känslor med framför allt negativ prägel hos kvinnorna. Utifrån mötet med vården framkom önskemål från de intervjuade kvinnorna om hur mötet skulle kunna förbättras. Genom att sjuksköterskor antar ett transkulturellt förhållningssätt i mötet med könsstympade kvinnor kan förståelse för personen utvecklas vilket krävs för att kunna ge en personcentrerad omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)