Föräldrars upplevelser och erfarenheter av hud-mot-hudvård med sitt barn - Från födelse till hemgång från sjukhus : En kvalitativ metasyntes

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Hud-mot-hudvård med förälder direkt efter födelsen och efterföljande veckor kan förhindra allvarlig sjukdom och i värsta fall död hos barn. Det har globalt visat sig att barn skulle kunna överleva med små medel då hud-mot-hudvård ger värme, högre grad fungerande amning och anknytning. Syfte: Att beskriva föräldrarnas upplevelser och erfarenheter av att vårda sitt nyfödda barn hud-mot-hud. Metod: Datainsamlingsmetoden var kvalitativ metasyntes med metaetnografi som analysmetod. Artiklar har sökts i databaserna PubMed, CINAHL, Web of Science samt PsycInfo. Efter kvalitetsgranskning valdes 15 artiklar ut. Resultat: Två huvudkategorier identifierades vars rubriker återspeglar examensarbetets resultat: Likt en kokong och Likt en resa. Även åtta underkatogorier identifierades: En svårslagen stund av intim närhet, Känslan av liv, Så nära men ändå så långt borta, I kärlekens tecken, Mot trygghet i familjen, Efter stormens hetta förvandlades livet till en ljum bris, Höjdpunkten för partnern var då de fick barnet nära samt Drömmen blev sann om att bli ett med varann Konklusion: Resultatet beskriver hur hud-mot-hudvård var viktigt för anknytning och amning. Föräldrarna beskrev en tomhet och oro vid avsaknaden av närheten till sitt barn. Sett ur ett globalt perspektiv behövs ökad kunskap samt rutiner för att motverka att hud-mot-hudvård mellan det nyfödda barnet och dess föräldrar uteblir. Klinisk tillämpbarhet: För att, globalt och lokalt, minska sjukdom och död hos nyfödda behöver WHO´s riktlinjer följas och vårdrutiner arbetas fram lokalt. För att ge kunskap om vikten av hud-mot-hudvård hos barnmorskor och vårdpersonal inom Hälso- och Sjukvård världen över föreslås fortsatta studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)