And the Oscar goes to : En studie av populärkulturen i läroböcker i engelska

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Barn lär sig mer och mer engelska utanför skolan genom populärkultur. Syftet med

denna studie är att undersöka hur populärkulturen förekommer i läromedel i engelska

och på vilket sätt den förekommer. Även bakomliggande faktorer som Lpo94 och

Lgr11 jämförs i analysen. Populärkulturens roll i skolan har förändrats genom åren och

det är en central utgångspunkt i studien. Även hur populärkulturen kan användas inom

andraspråksinlärningen samt som motivation är andra utgångspunkter. Genom en

abduktiv metod skapas kategorier för olika typer av populärkultur som sedan studeras i

fyra valda läromedel. Resultatet sammanställs kvantitativt och visade att kategorierna

film, musik och sport var de som fick störst plats i läromedlen. Därefter följer en mer

ingående analys av kategorin film och hur den uttrycker sig i läromedlen.

Avslutningsvis visar det sig att populärkulturen definitivt fått en större roll i skolan än

tidigare och att den accepteras på ett annat sätt. Denna studie är visar dock bara

engelskämnet från läromedlens sida, inte hur populärkultur kan användas i andra delar

inom engelskämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)