Benzodiazepiners konsekvenser på individ och samhälle : Läkemedlet som stjälper mer än hjälper?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Författare: Frida Dahl; Eva Thorén; [2020]

Nyckelord: benzodiazepiner; beroende; kostnader; påverkan;

Sammanfattning: Inom gruppen läkemedel som benämns benzodiazepiner finns de vanligaste av våra mediciner som förskrivs mot oro/ångest och sömnproblematik. Vid kortare bruk är dem vid olika indikationer utomordentligt effektiva som läkemedel. Det som framkommit i denna studie är de allvarliga bieffekter som medföljer med dessa mediciner. Svåra sociala konsekvenser drabbar främst den enskilde individen. Det är också förenat med olika typer av effekter på samhället, inte minst de ekonomiska belastningar som uppstår vid ett beroende av dessa läkemedel. Benzodiazepiner har länge förskrivits på ett okontrollerat sätt och detta fortgår även idag. De flesta beroendeanvändare har ett så kallat iatrogent beroende, vilket innebär att ett missbruk som är betingat av läkares förskrivningar. Syftet med studien var att visa på de allvarliga konsekvenser och effekter som benzodiazepiner genererar när de inte används på ett optimalt sätt. Utbildning, information och bättre system kan förebygga och vidareutveckla preventiva metoder samt rehabilitering av dessa svåra tillstånd. Resultatet är byggt på de åtta artiklar som svarade upp mot studiens problemformulering och syfte. Det som framkom tydligt var de allvarliga effekter som ofta drabbar den enskilde individen och dennes sociala omgivning. För samhället innebär det stora socioekonomiska konsekvenser inom flera olika områden. Denna studie vill ge en inblick i de som var tänkt att fungera men som visat sig inte fungera i verkligheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)