Utvecklingen av etiska fonder : Från etik till hållbarhet

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Hållbarhet och etik är ett högst aktuellt ämne i dagens samhälle som även påverkar den finansiella sektorn. Ämnen som CSR och hållbarhetsfrågor har tidigare haft fokus på företagsvärlden men under de senaste åren har även finansvärlden uppmärksammat ämnet, i och med uppkomsten av sociala och etiska investeringar.Tidigare forskning inom området etiska fonder har framförallt handlat om avkastningen och urvalsprocessen av bolag, få studier har gjorts av fondernas etiska prestanda. Den här studien syftar till att fördjupa diskussionen kring de etiska fonderna. Detta görs genom att studera hur fondbolagen bedriver urvalsprocessen och förvaltningen av dessa fonder.I studien används en abduktiv ansats. Det har inneburit att vi har fått komplettera den ursprungliga teoridelen utifrån de svar vi fick under den empiriska insamlingen. Studien är kvalitativ och empirin samlades in genom semi-strukturerade intervjuer. Vi valde att kontakta de fyra storbankernas fondbolag, två AP-fonder samt ytterligare ett fondbolag. Respondenterna som intervjuades bestod av fondförvaltare eller specialister inom hållbarhetsområdet.Resultatet av studien visar att benämningen etiska fonder är på väg bort. Branschen vill inte definiera etik istället talar man om efterträdarna, hållbara och ansvarsfulla fonder. Trots förnekelsen av etiska fonder används en liknande urvalprocess för de hållbara fonderna, därmed kvarstår den problematiken som funnits för de etiska fonderna. Den stora skillnaden idag är att fondbolagen vill agera hållbart och ansvarsfullt på alla plan, både gällande sociala- och miljömässiga aspekter.Studies resultat skiljer sig från tidigare forskning genom att den fokuserar på den etiska prestandan. Undersökningen konstaterar att etikfonderna håller på att försvinna, men ur dem har hållbara fonder fötts. Den här studien har gett ökad kunskap inom ett område som är relativt outforskat. Studien kan därför lämpligtvis användas för framtida forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)