Att vilja göra det man måste : En studie om unga elevers motivation till att lära sig engelska som främmande språk.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: För att öka elevers motivation är det av vikt att identifiera deras inställning till ämnet samt att skapa undervisning som motiverar och engagerar elever. Elevers motivation till att vilja lära sig engelska är ofta stark i grundskolans tidiga år, årskurs F-3, och därför är det väsentligt att grundlägga ett livslångt lärande och intresse för språk. Studien utgår från Robert C. Gardners teori om den social-pedagogiska modellen som varit en väsentlig teori i främmande språkinlärning under några årtionden. Gardners teori har bidragit till analysen av datamaterialet samt till att förstå elevers motivation. Undersökningen som genomförts i studien är konceptuellt replikerad av Jurisevics och Pizorns studie (2013) ”Young Foreign Language Learners´Motivation – A Slovenian Experience. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur elever som lär sig engelska som främmande språk i grundskolans tidiga år i Sverige uppfattar undervisningen i ämnet. Alltså, hur är eleverna motiverade till att lära sig engelska i skolans sammanhang. För att kunna svara på syftet ställdes fyra empiriska undersökningsfrågor som ämnade undersöka elevers integrativa motivation, hur de uppfattar sin egen inlärningsförmåga, vilka mål de sätter upp för sig själva samt vilka inlärningsaktiviteter som integrativt motiverar eleverna. För att svara på studiens syfte användes en kvantitativ ansats i form av gruppenkäter likt ursprungsstudien. I studien tillfrågades 58 elever om att medverka varav 48 elever svarade på enkäten i studien. Enkätfrågorna som användes var konceptuellt replikerade vilket möjliggjorde genomförandet av en liknande studie i ett annat skolsammanhang än ursprungsstudien. Av resultatet framgick det att eleverna i allmänhet tycker om undervisningen i engelska och att lära sig det engelska språket. Resultatet tyder även på att eleverna formar en positiv självbild i främmande språkundervisningen. Att prata engelska, att sjunga och dansa samt att leka lekar framkom som de undervisningsinslagen som elever motiveras av och föredrar i undervisningen i engelska som främmande språk i en svensk skolkontext. De mål eleverna sätter upp för sig själva antyder att de drivs av en integrativ motivation, dock är det viktigt att ta hänsyn till både den integrativa och instrumentala motivationen i kunskapsutvecklingen i engelska som främmande språk. Av resultatet framgick även några likheter och skillnader mellan studierna som genomförts i Slovenien och Sverige. En likhet var att eleverna i båda länderna hade en generellt positiv uppfattning till att lära sig ett främmande språk. Dessutom föredrog eleverna i båda länderna att lära sig genom varierande undervisning, vilket visar på en likhet. En väsentlig skillnad som framkom var att eleverna i Sverige i större utsträckning än eleverna i Slovenien vill tala det engelska språket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)