SANNING MED MODIFIKATION?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte:Uppsatsen syftar till att undersöka svenska primär-kommuners regelefterlevnad av balanskravsutredningen. I studien eftersöks också faktorer som kan förklara den observerade regelefterlevnaden. Teori:Det teoretiska ramverk som använts i studien består av agentteori, positiv redovisningsteori och teori om ekonomisk stress. Härlett ur dessa teorier har fem hypoteser om möjliga förklaringsfaktorer till regelefterlevnaden genererats. Metod:En kvantitativ tvärsnittsdesign har styrt studiens utformning. En totalundersökning av Sveriges 289 primärkommuner har genomförts för undersökningsåret 2018. Primär- och sekundärdata har samlats in och bearbetats i SPSS för att besvara frågeställningar och testa hypoteser.Resultat:78 kommuner (27 %) redovisar en uppställning av balanskravsutredningen som överensstämmer med lagstiftningen. Variansen i vilka poster som utelämnas och hur många som adderas till utredningen är stor. Hypoteserna som härletts ur det teoretiska ramverket har kunnat förkastas. Däremot återfanns en signifikant negativ korrelation mellan befolkningsmängd och regelefterlevnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)