Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid förebyggande av postoperativ ileus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Postoperativ ileus är en allvarlig komplikation som kan uppstå, ofta till följd av smärtstillande läkemedel eller inflammation i tarmvävnaden. Tarmmotoriken avstannar och gas- och tarmavgång upphör. Symtomen är kraftiga buksmärtor, kräkningar och utspänd buk. Patienten utsätts för smärta, oro och förlängd sjukhusvistelse. Syfte: Att beskriva omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta för att förebygga postoperativ ileus samt att beskriva urvalsgrupperna i de inkluderade artiklarna. Metod: En litteraturstudie av deskriptiv design som grundas på elva vetenskapliga artiklar, samtliga med kvantitativ ansats. Huvudresultat: Omvårdnadsåtgärder som tidigt oralt vätske- och födointag, tugga tuggummi, mobilisering, gunga gungstol, akupressur och sjuksköterskeledd information har visats påskynda läkning av tarmen och reducera risken av postoperativ ileus. Omvårdnadsåtgärderna visade bäst resultat gällande tarmljud, tarmrörelser, gas- och tarmavgång och tolerans av normal föda. Slutsats: Omvårdnadsåtgärder har visats ha god effekt vid förebyggande av postoperativ ileus. Tydliga tecken på att tarmen återhämtat sig och att den postoperativa tarmparalysen upphört är gas- och tarmavgång, tarmljud och tarmrörelser, vilket samtliga påskyndas av omvårdnadsåtgärder. Att kontinuerligt ta del av kunskap genom forskning möjliggör för sjuksköterskan att utföra professionell omvårdnad av hög standard. Det är sjuksköterskans ansvar att utföra omvårdnadsåtgärder som förebygger risker, minskar lidande och främjar hälsa.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)