Cariogenic potential of dental biofilm bacteria -support for caries as a polymicrobial disease

Detta är en Master-uppsats från Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

Sammanfattning: Syfte: Tillväxt och syraproduktion undersöktes i olika suspensioner hos bakterier som är vanligt förekommande i den dentala biofilmen. Förekomst av buffringskapacitet till följd av proteolytisk aktivitet i artificiellt konsortium och oralt konsortium undersöktes också.Material och metod: Färska isolat av Actinomyces, Lactobacillus paracasei, Streptococcus mutans, Streptococcus intermedius och Streptococcus oralis inkuberades i tillväxtmedium med neutralt eller surt initialt pH, med eller utan glukos och/ eller urea. Tillväxten undersöktes genom mätning av optisk densitet vid 600nm. Syra- och alkaliproduktion mättes med pH-meter.Resultat: L. paracasei och S. intermedius uppvisade en tillväxt oberoende av pH, och ett surare slut-pH i mediet med surt initialt pH jämfört med neutralt initialt pH. S. oralis och Actinomyces uppvisade större tillväxt vid neutralt initialt pH och hade en syraproduktion som var oberoende av initiala pH. Alla arter nådde ett slut-pH under kritiska pH för emaljen (5,5) oberoende av initialt pH. Tillväxten påverkades inte av glukos. I oralt konsortium var slut-pH högre i mediet med glukos och urea jämfört med i mediet med bara glukos. Konklusion: Alla arter uppvisade syraproduktion och syratolerans och kan sannolikt bidra till demineralisering av tandens hårdvävnad. Ytterligare studier med fler mätvärden behövs för att utreda kariogeniciteten hos dessa arter med större tillförlitlighet. Alkaliproduktion hos sackarolytiska arter kan eventuellt påverka plackets pH. Ytterligare studier behövs för att undersöka förekomsten av alkaliproduktion hos sackarolytiska arter i förhållande till karies och dess effekt på pH i biofilmen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)