Att möta flyktingar, asylsökande och papperslösa inom hälso- och sjukvården : Ur sjuksköterskans perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund Sjuksköterskan kommer i allt större utsträckning möta patienter med en skiftande kulturell bakgrund. Att möta flyktingar, asylsökande och papperslösa som har utsatts för trauman utmanar sjuksköterskan att tillgodose en vård på lika villkor.  Syfte Att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av att möta flyktingar, asylsökande och papperslösa inom hälso- och sjukvården.  Metod Utgörs av en litteraturstudie. Nio artiklar valdes ut i databaserna Cinahl och PubMed som därefter genomgick en kvalitetsgranskning. Artiklarna diskuterades sedan mot vald teoretisk referensram.  Resultat Redovisas utifrån två kategorier samt sex subkategorier. Erfarenheter av kommunikation behandlar språkliga barriärer, tolkanvändning samt kulturella skillnader. Erfarenheter av att vårdabehandlar subjektiva känslor, behovet av kulturell kunskap och utmaningar som uppstod hos sjuksköterskorna i mötet med patientgruppen. Sjuksköterskorna erfor svårigheter i kommunikationen och det fanns en delad uppfattning kring användandet av tolk. Svårigheter i vårdandet på grund av kulturella konflikter som kunde uppstå i mötet förekom. Föreställningar gällande patienter fanns, vilket hade en negativ inverkan på vårdandet. Resultatet diskuteras utifrån Madeleine Leiningers teori om transkulturell omvårdnad.  Slutsats Det behövs ytterligare kunskap i hur sjuksköterskan ska bemöta samt på ett effektivt sätt kommunicera med de människor som varit på flykt för att minska lidande och bedriva en god och fungerande vård. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)