Barns olika sätt att lära sig skriftspråket : -en studie av några lärares uppfattningar och pedagogiska arbete, i Sverige och Costa Rica

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Det pedagogiska intresset för ”lärstilar” har under senaste åren ökat och barns individualitet i skriftspråkstillägnandet uttrycks även i andra sammanhang. Syftet med denna studie är att belysa och diskutera hur man kan se på och arbeta med barns olika sätt att lära i läs- och skrivundervisningen. Vidare är studien inriktad mot att belysa studieområdet ur en vidare kontext då den empiriska undersökningen genomförts både i Sverige och i Costa Rica med en kombination av intervjuer och observationer. Utifrån en kulturell och utbildningspolitisk kontext belyses variationer och likheter i lärarnas möjligheter och förutsättningar att beakta barns olika sätt att lära sig skriftspråket. Av resultatet framkommer att lärarna påvisar en viss form av beaktande av barns olika sätt att lära skriftspråket främst i form av en inriktning mot individualisering utifrån varje individs nivå och arbetstakt. De uppvisar en ambition att individanpassa undervisningen både i Sverige och i Costa Rica men undervisningen förefaller trots detta vara inriktad mot gemensamma moment. Genom att variera den gemensamma undervisningen, bland annat genom att blanda analytiska och syntetiska läs- och skrivmetoder, försöker lärarna tillgodose barns olika sätt att lära. De intervjuade lärarna framhåller dessutom motivationen hos eleverna som en avgörande faktor för ett framgångsrikt skriftspråkstillägnande och poängterar underhållande arbetssätt och skapandet av intresse hos eleverna som betydelsefulla inslag i undervisningen. Vidare tyder studiens resultat på att till skillnad mot i Sverige framhålls i Costa Rica verbala förmågor då observationer och styrdokument visar på en fokusering av muntliga undervisningsformer. Studiens resultat antyder dessutom att förutsättningar och möjligheter att beakta barns olika sätt att tillägna sig skriftspråket skiljer sig åt mellan de olika kontexterna, främst i form av att de ekonomiska resurserna i Costa Rica inte möjliggör förverkligande av lärarnas pedagogiska ambitioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)