Ambulanssjuksköterskans beslutsfattande vid prehospitala hjärtstopp

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Abstrakt Bakgrund: Vid ett prehospitalt hjärtstopp där ambulans har tillkallats beslutar ambulanssjuksköterskan om att påbörja, avstå eller avsluta hjärt- och lungräddning (HLR). Arbetet i ambulanssjukvården ställer höga krav på att ambulanssjuksköterskan ska ha förmågan att fatta etiskt svåra beslut i komplexa vårdsituationer. Syfte: Syftet var att undersöka ambulanssjuksköterskans beslutsfattande vid prehospitala hjärtstoppssituationer. Metod: Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie med latent innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Den latenta innehållsanalysen genomfördes i 5 steg där meningsenheter kondenserades och tolkades för att slutligen bilda ett nytt resultat. 11 vetenskapliga artiklar genererade litteraturstudiens resultat. Resultat: I resultatet framkom att ambulanssjuksköterskans beslutsfattande påverkades av personliga omständigheter hos personalen, omständigheter kring patienter och av yttre omständigheter som kollegor, miljö och anhöriga. Slutsats: En slutsats utifrån denna litteraturstudies resultat är att det finns en tydlig koppling mellan ambulanssjuksköterskans beslutsfattande vid prehospitala hjärtstopp och rädsla för att få kritik, oro för att sakna kompetens och avsaknad av utbildning i beslutsfattande varpå vidare forskning inom området behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)