Språkförskolan : En jämförelse mellan CAV- och VAV-system

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning: I denna rapport undersöks lönsamheten och energibesparingen av att byta ut befintligt CAV-system mot ett VAV-system i Språkförskolan som är belägen i Umeå på Marielund/Olofsdal området. Projektet utförs i samarbete med Tyréns i Umeå som är ett konsultföretag och ett av de ledande företagen inom samhällsbyggnad i Sverige.   Med hjälp av IDA ICE, som är ett energiberäkningsprogram, kunde en modell av förskolan byggas i 3D utifrån ritningar och inställningar såsom, antal personer, belysning, ventilationssystem och luftflöden, inomhustemperatur och så vidare, justeras för att vara så lik den verkliga byggnaden som möjligt. När alla värden var satta gjordes en energisimulering i programmet som ger mängder av värden som till exempel årlig energiförbrukning för olika system i byggnaden och värmeförluster genom byggnadens klimatskal. Filen duplicerades och CAV-systemet byttes ut mot ett VAV-system och ytterligare en simulering gjordes. Utifrån simuleringsresultaten jämfördes energiförbrukning för värmesystemet och fläktarna i de båda fallen.   I AutoCAD ritades en ventilationslösning med VAV-systemet i en avdelning av förskolan, med tillhörande VAV-spjäll som automatiskt justerar luftflödet efter den uppmätta belastningen i rummet. CAV-systemet justerar inte luftflödet utan går på max dimensionerat flöde hela tiden vilket inte är energieffektivt i rum med varierande belastning (människor).   Resultaten från simuleringarna visade att med styrd ventilation sjönk den totala årliga energiförbrukningen med 20 953 kWh vilket är en procentuell sänkning på 26%. Av denna energibesparingen stod värmesystemet för 67% och fläktarna för 33%. Investeringskostnaden för att installera VAV-spjäll i byggnaden är 192 000 SEK och utifrån den årliga besparingen hamnar återbetalningstiden på 19,7 år. Med en livslängd på 25–30 år anses en investering av VAV-systemet vara lönsam.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)