Tidpunkten för hjärtstopp hos ren vid slakt samt frekvensen av muskelsammandragningar under avblodning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Sammanfattning: I detta examensarbete studerades hur lång tid det tar för ren vid slakt att uppnå klinisk död (hjärtstopp) efter påbörjad avblodning samt om det skiljer sig mellan kalvar respektive vuxna renar. Vidare har i denna studie fenomenet muskelsammandragningar hos ren undersökts genom att notera frekvensen av dessa samt vilka renar det förekommer hos. Muskelsammandragningarna förekommer hos en viss andel av renar mellan bedövning och djurets död. De karaktäriseras vanligen av att hudmuskulaturen över nacke och skulderblad vibrerar, något som därefter fortplantar sig till muskulaturen över framben, rygg och svans. Syftet med detta examensarbete var att utföra en djurslagsspecifik studie av när döden inträffar hos ren som potentiellt kan underlätta djurskyddsbedömningar i samband med slakt av ren samt möjliggöra utvärdering av de rutiner slaktföretagen har idag och om de uppfyller djurskyddslagstiftningen. Syftet med att notera muskelsammandragningarna var att försöka förstå när och varför fenomenet uppträder hos ren. Det praktiska arbetet i studien har utförts på ett renslakteri i Sverige under fem slaktdagar fördelat över januari, september och november 2020. Individer under pågående slakt valdes slumpmässigt ut i slaktlinjen vilket i praktiken i genomsnitt inneburit var fjärde-femte individ. Antal observerade individer var 66 vuxna renar och 89 kalvar. Tidtagning har startat i samma stund som avblodningen påbörjats, därefter har individens hjärta auskulterats med hjälp av ett elektroniskt stetoskop till dess att inga hjärtljud kunnat urskiljas (hjärtstopp). Efter avslutad auskultering har djurets identitet noterats och följts upp efter klassificering för notering av ålder och slaktvikt. Stickprov på utvalda individer har utförts där palpering av hjärtat utförts. Individer vars hjärtan auskulterades observerades även med avseende på om de hade så kallade muskelsammandragningar eller ej, vilket resulterade i observationer på 64 vuxna renar och 87 kalvar. Tiden från stick till inträffande av hjärtstopp varierade mellan 82–191 sekunder hos vuxna renar och 80–188 sekunder hos kalvar. Medelvärdet och medianen var 136 respektive 135 sekunder (vuxna renar) samt 133 respektive 131 sekunder (kalvar). Totalt 94 % av de vuxna individerna respektive 96 % av kalvarna fick hjärtstopp inom 180 sekunder. Muskelsammandragningar under avblodning observerades hos 53 % av de vuxna renarna och 70 % av kalvarna; det förelåg en statistisk signifikant skillnad mellan vuxna renar och kalvar med en högre förekomst hos kalvarna. Sammanfattningsvis dras slutsatsen att renslakterierna följer djurskyddsbestämmelserna genom att idag vänta minst 4 minuter mellan avblodning och uppslaktning. Denna tidsangivelse skulle potentiellt kunna sänkas till 3 minuter hos djurslaget ren då en mycket stor andel av individerna uppnådde klinisk död inom 180 sekunder. Muskelsammandragningar förekommer frekvent hos ren och vidare forskning i området behöver genomföras för att förstå vad och varför detta fenomen uppstår så frekvent hos just ren. Att döma av ett mycket begränsat antal egna observationer har djur som uppvisat dessa muskelsammandragningar bedömts varit väl bedövade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)