Virtuell driftsättning i processindustrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

Författare: Helena Rahm Juhlin; Marcus Wiberg; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Processindustrin står inför utmaningar för att växla om till Industri 4.0. Det ställer högre krav på effektiva och hållbara produktionssystem. Ett bidrag till utvecklingen mot Industri 4.0 är att representera produktionssystemen virtuellt i 3D. Detta arbete, baserat på Design Science Research, utforskar ett skifte i representation från 2D till 3D genom att besvara frågeställningen hur virtuell simulering kan användas i processindustrin med fokus på materialflöde för spannmål. Inledningsvis utforskar arbetet forskningsläget med en litteraturstudie avseende Virtuell Driftsättning och Digital Tvilling inom processindustrin, vilket påvisar en avsaknad av forskning i området. Därefter presenteras ett metodförslag i sex steg för modellering på låg nivå som lämpar sig vid låga förkunskaper i modellering. Arbetet undersöker hur material kan simuleras i en virtuell fabrik med minimal dataanvändning och presenterar ett förslag för hur materialet kan simuleras med matematiska formler. Slutligen resulterar arbetet i en artefakt i form av en modell av en fiktiv spannmålsfabrik med ingående komponenter, vilka ligger till grund för ett materialbibliotek för att förenkla fortsatt användning. Artefakten är ett verktyg för Virtuell Driftsättning och felsökning av PLC-program inför driftsättning av system. Det är även ett utbildningsverktyg för att sprida kunskap om teknik och innovation, vilket krävs för digitaliseringen i samhället. Virtuell Driftsättning är en resurseffektiv metod och kan bidra till en hållbar industri genom att spara energi, förbättra arbetsmiljön och sänka kostnader för driftsättning av system. Med den skapade artefakten ger arbetet exempel på hur processindustrin kan ta ett kliv mot Industri 4.0 genom att använda Virtuell Driftsättning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)