Komponenter för samarbete : samarbetet mellan familjehem och socialsekreterare och dess inverkan på placeringar

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att studera socialsekreterares och familjehems erfarenheter av sammanbrott och samarbete samt identifiera viktiga komponenter i samarbetet för familjehemsplaceringar. I en kvalitativ intervjustudie har det sökts svar hos sex olika informanter, varav tre är familjehem och tre är socialsekreterare. Utöver informanternas erfarenheter och upplevelser har tidigare forskning och övrig litteratur som ansågs relevant för det valda ämnet använts. Resultatet analyserades med hjälp av en konventionell kvalitativ innehållsanalys. Studiens resultat visade på att plötsliga oplanerade avslut, så kallade sammanbrott, är ett vanligt förekommande fenomen. Socialsekreterarna upplever att de flesta sammanbrott sker på initiativ av ungdomen själv, medan familjehemmen upplever att de flesta sammanbrott sker på initiativ av de biologiska föräldrarna. Vidare framkom tre sammanfattande teman som uppkommit i analysen av materialet för denna studie, dessa är samarbete, kommunikation och relation. I dessa teman går att urskilja att de viktigaste komponenterna för ett gott samarbete mellan familjehem och socialsekreterare förutsätter en öppen och ärlig kommunikation mellan parterna. Att samtliga parter tar tid för varandra och att det finns en förtroendefull relation där en känsla av delaktighet och teamkänsla är viktiga faktorer samt vikten av att samtliga parter tar till sig och, framför allt, lyssnar till varandras perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)