Hållbar last mile distribution : Sustainable Last Mile Distribution

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

Sammanfattning: Syftet med examensarbetet är att utforma en distributionscentrals processer för identifiering, sortering och packning av gods, för att möjliggöra en hållbar last mile-distribution med cykel. Varulogistik i städer är en stor utmaning för att främja en hållbar stadsutveckling. Transporter är nödvändiga för att förse verksamheter och invånare med gods. Samtidigt bidrar dessa transporter till negativa miljöpåverkningar, i form av buller och utsläpp. Kommuner har en central roll i att främja en hållbar utveckling på grund av deras planmonopol och möjligheter att reglera trafiken. Ett sätt att minska tyngre trafik i innerstäder är genom införandet av mindre, energieffektiva distributionsfordon för last mile-leveranser av lättare paket. Studien bygger på en mix av kvalitativa och kvantitativa metoder. Intervjuer med experter inom området, samt studiebesök hos framgångsrika transportföretag har gett en bred kunskap i området. Tillgång till data inom nuvarande processer har dessutom hjälpt forma de två lösningsförslag som slutligen presenteras i studien. Resultatet av studien framkommer i två lösningsförslag, ett nutidsförslag och ett framtidsförslag. Nutidsförslaget innehåller förändringar i såväl nuvarande processer som införandet av nya. Förslagen som presenteras här är mindre resurskrävande att implementera och ses därför vara möjliga att genomföra i dag. Framtidsförslaget presenterar vidare förbättringar som kan tillämpas inom terminalens processer. Dessa förslag är mer resurskrävande. Trots att studien är utförd efter specifika önskemål från uppdragsgivaren täcker den relevanta områden som är av intresse för alla företag som vill implementera en last mile-lösning med hjälp av cykelfordon.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)