Hur hanterar den svenska skogsbranschen Brexit? : en kvalitativ studie med fokus på svenska sågverksföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Forest Economics

Sammanfattning: I juni 2016 hölls en folkomröstning i Storbritannien om att stanna kvar eller lämna EU. 17,4 miljoner britter röstade för utträde vilket gav Brexit-sidan majoritet i valet med 52 procent (BBC News 2020). De svenska skogsbolagen har en stark etablerad export av trävaror till den brittiska marknaden. Storbritannien, dess egna skogsbruk och industri har inte kapacitet nog för att kunna försörja sin egen marknad vilket gör landet beroende av import. Samtidigt finns en stark efterfrågan på bostäder och ett bostadsbestånd som behöver förnyas och rustas upp. Detta ser skogsbolagen och har därför valt att vara starka på den brittiska trävarumarknaden. Att vara medlem i EU innebär fri handel mellan medlemsländer och tidigare har det inte skett att ett land har lämnat EU. Detta innebär att osäkerheter dyker upp eftersom ingen vet hur Brexit kommer att spela ut. Syftet med denna studie är att undersöka hur två olika bolag med stark export till Storbritannien samt hur branschen påverkas av Brexit. Metoden som används är semistrukturerade kvalitativa intervjuer där två kandidater på skogsbolagen Södra och Derome intervjuades samt en person som arbetar för branschorganisationen Svenskt Trä, med god insikt i handeln med Storbritannien. Detta för att verifiera och få en bredare förståelse för Brexits omfattning. Från den empiri som samlats in från intervjuerna framgår det att bolagen inte är särskilt oroliga för att Brexit ska medföra några större konsekvenser för exporten till landet. De konsekvenser som identifierats är bland annat ökad kapitalkostnad för ökad lagerhållning i Storbritannien, behov av ytterligare personal för det ökade administrativa arbetet som kommer med Brexit och osäkerheter för verksamheten kring nya regler och lagar som kan införas. Bolagen har identifierat flertalet risker med Brexit men tror inte att Brexit kommer att påverka handeln med trävaror avsevärt. I Dagsläget, 14 april 2020 är bolagens strategi är att avvakta på ytterligare besked gällande Brexit innan åtgärder sätts i verk. Företagen är trötta på dessa förhandlingar som ofta dröjer ut på tiden och har redan vidtagit de åtgärder som krävs för att mildra riskerna med Brexit.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)