Måltidens dilemman - Äldres uppfattning om den egna måltidssituationen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Äldreomsorgens måltidssituation i ordinärt boende är behäftad med svårigheteroch många äldre blir undernärda. Måltiden består inte av mat som substansallena, utan är en komplex upplevelse, med sociala, emotionella och kulturellaaspekter, där samtliga sinnen skall stimuleras för att erfara en helhetsupplevelse.Att sätta sig in i en annan människas uppfattning om hur hon erfar sinmåltidssituation, är förenat med en bred komplexitet där individens sociala ochkulturella miljö kan skapa barriärer för förståelsen. Studiens syfte var attbeskriva och analysera hur äldre i ordinärt boende med hemtjänst uppfattar sinegen måltidssituation. I studien användes en fenomenografisk tolkningsmetodav kvalitativa intervjuer, där 9 äldre i åldern 76-94 år i en svensk kommun gavstid att med egna ord beskriva hur de uppfattar sin egen måltidssituation och sinaönskemål av den. Resultatet visar att de äldre uttalar en förnöjsamhet om sinmåltidssituation. Men i tonen bakom deras uttalanden finns en otillfredsställelse.Resultatet pekar på en beroendeställning i måltidsituationen, där äldresuppfattningar inte hörsammas och sällan efterfrågas. Måltidens sociala,emotionella och kulturella aspekter, får stå tillbaka för som det verkarekonomisk och rationell fyrkantighet i hemtjänstens hantering av maten. Urdenna heterogena grupp i samhället, verkar tidigare levnadsvanor ochvärderingar utgöra centrala delar i deras mångfacetterade basala önskemål ochbehov, för att uppnå måltidskvalitet och erfara måltiden som enhelhetsupplevelse. Utifrån denna studies forskningsansats och desstolkningsmetod, pekar resultatet på att den undersökta kommunens intentionerenligt socialtjänstlagen inte når fram till de äldre kommuninvånarnasmåltidssituation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)