Att få ett slut på ältandet : Kan komponenterna av självmedkänsla predicera ruminering?

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Ruminering är en maladaptiv emotionsregleringsstrategi som definieras av repetitiva, återkommande, okontrollerbara och påträngande tankar. Ruminering har visats vara starkt kopplat till depression. Självmedkänsla är en adaptiv emotionsregleringsstrategi som består av komponenterna mindfulness och motpolen överidentifiering, self- kindness och motpolen self-judgement och common humanity och motpolen isolering. Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan de sex komponenterna av självmedkänsla och ruminering samt om komponenterna av självmedkänsla kunde predicera ruminering, kontrollerat för kön och ålder. Åttio deltagare varav 57 kvinnor, svarade på en online enkät som mätte självmedkänsla, ruminering samt demografiska variabler. Korrelationer visade, som förväntat att ruminering hade negativa samband med mindfulness, self-kindness och common humanity samt positiva samband med deras motpoler. En hierarkisk regression visade att överidentifiering kunde predicera 6.5% av ruminering kontrollerat för kön och ålder. Ju mer överidentifiering desto mer ruminering. Resultatet från studien kan vara viktigt i arbete med att förebygga ruminering då ruminering kan kopplas till depression. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)