Incitamentsprogram - En studie av ersättning till verkställande direktörer i Svenska börsbolag

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Filip Isaksson; Julia Samuelsson; Josefin Örnstedt; [2009-06-25]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SYFTE: Syftet med denna uppsats är att utreda hur ersättningen till verkställande direktörer i börsbolag har förändrats över en tidsperiod på sju år samt klargöra om företagen ändrat sina upplysningar till följd av de ökade regleringar som uppkommit under samma period. PROBLEM: Höga bonusutbetalningar till ledande befattningshavare kan anses som kontroversiella när de sker i samband med till exempel ökad arbetslöshet. När de makroekonomiska variabler som är prestationsdrivande är oförutsägbara kommer en stor del av förändringarna i företagens kompensation grundas på faktorer helt utanför företagsledningens kontroll. Mellan 2001 och 2005 var 60 procent av de bonusar som betalades ut till chefer vid svenska börsnoterade bolag baserade på förändringar i makroekonomiska variabler. När belöningssystem ansluts för mycket till mätbara variabler som aktiepris och kvartalsresultat uppkommer problem gällande ersättningar till ledande befattningshavare. METOD: Den hypotetisk-deduktiva ansatsen är det tillvägagångssätt som använts vid utformandet av denna uppsats då vi låtit pröva den befintliga teorin gällande belöningssystem empiriskt. Vi har även tillämpat den kvantitativa metoden då vi samlat in information via företagens årsredovisningar och därmed använt flera undersökningsenheter. Den variant av longitudinell undersökning som vi har använt oss av är tidsserieundersökning eftersom den visar utvecklingen mellan olika tidpunkter och genomförs vid två eller fler mätpunkter med samma tema. Vi har utifrån den teori vi samlat in skapat ett antal hypoteser som vi sedan testat empiriskt med information från företagens årsredovisningar. Urvalskriterierna vad gäller valet av företag har varit företagens storlek samt ägarstruktur. SLUTSATS: Företag med låg ägarkoncentration använder belöningssystem i större utsträckning och en förklaring kan vara att företag med hög ägarkoncentration via majoritetsägare har mer kontroll. Enbart ett av de företag som studien omfattar anger att anledningen till att företag använder belöningssystem är för att påverka ledningen att arbeta i aktieägarnas intresse. Genom vår undersökning fann vi att fast respektive rörlig ersättning påverkas av företagens storlek men inte i samma utsträckning som av företagens ägarkoncentration. Införandet av IFRS samt ändringarna i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning har medfört att informationen i företagens upplysningar är mer utförlig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)