Distrikssköterskors erfarenheter av palliativ vård i hemmet : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: När en människa hamnar i livets slutskede har vården ett ansvar att vårda hela människan, där både fysiska, emotionella och psykosociala behov ska tillgodoses. Här är det viktigt att distriktssköterskorna i hemsjukvården har den erfarenhet och kompetens som behövs, för att se till patientens alla behov och lindra lidande i livets slutskede. Syfte: Att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att ge palliativ vård i hemmet Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod med induktiv ansats där åtta distriktssköterskor intervjuades. Materialet analyserades sedan med  deskriptiv innehållsanalys. Resultat: Fyra kategorier och tio underkategorier identifierades i studien. De fyra kategorierna var; Att värna om patienten och närstående i den framkom det att distriktssköterskorna värnade om patienten och familjen för att den palliativa vården skulle bli så bra som möjligt. Emotionell påverkan visade att distriktssköterskorna gav mycket av sig själva, blev emotionellt påverkade och var i behov av att kunna bearbeta och hantera de känslor som uppkom. I Värdet av kunskap framkom att distriktssköterskorna behövde kompetens och erfarenhet för att kunna ge en god vård och klara av att hantera situationer som uppkom. I Organiserad samverkan i palliativ vård belystes vikten av att ha en bra organisation runt sig, där professionerna arbetade i team och kunde stötta och dela sina erfarenheter med varandra. Slutsatser: Distriktssköterskorna i studien beskrev sina erfarenheter från olika perspektiv. I studien framkom att det fanns ett behov av mer teoretisk och praktisk kunskap och ett ökat samarbete mellan olika professioner för att kunna utföra en bättre palliativ vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)