Människans bästa vän : Anställdas förhållande till sina mobiltelefoner

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Författare: Marcus Berggren; Olivia Melin; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Problemformulering: Hur förhåller sig chefer inom banksektorn till mobilanvändande under arbetstid?   Syfte: Studiens primära syfte är att undersöka chefers inställning till mobilanvändande under arbetstid. Studien vill även bidra till att medvetandegöra organisationer om anställdas förhållningssätt till privat mobilanvändande under arbetstid.   Metod: En kvalitativ datainsamling med induktiv ansats. Det empiriska materialet samlades in via halvstrukturerade intervjuer på informanternas arbetsplatser och via telefon.   Slutsats: Studien påvisar chefers förhållningssätt och inställning till mobilanvändande under arbetstid. Studien visar även vilka konsekvenser mobiltelefoner har på organisation och medarbetare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)