”DET ÄR INTE BARA ATT FRÅGA HUR DET GÅR, UTAN OCKSÅ HUR MAN MÅR” - En kvalitativ intervjustudie om chefers förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap inom svensk byggbransch

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar:Studiens syfte är att undersöka förutsättningar för att utöva ett hälsofrämjande ledarskap för chefer inom svensk byggbransch. Det valda företaget som representant för svensk byggbransch är ett av de större byggföretagen i Sverige och kommer benämnas som Byggföretaget. Studiens frågeställningar är ”Vilka förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap finns det inom Byggföretaget i dag?”, ”Vad finns det för kunskap hos Byggföretagets chefer gällande hälsofrämjande ledarskap?”, ”Vilka eventuella hinder finns det för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap?” samt ”Hur kan arbetet för ett hälsofrämjande ledarskap utvecklas enligt dem i chefsposition inom Byggföretaget?”Teori:I studien har fyra teorier tillämpats, hälsofrämjande ledarskap med definition från Hanson (2004), en egenutvecklad teori från Hansons definition av hälsofrämjande ledarskap inkluderande jämlikt ledarskap, den tredje teorin är socialt stöd och den fjärde är engagemang.Metod:Studien bygger på kvalitativ metod där empirin har samlats in genom sju semistrukturerade intervjuer, där en av dem har varit en informant och resterande respondenter. Samtliga intervjuer har spelats in, transkriberats och tematiserats.Resultat:Resultatet visar att hälsofrämjande ledarskap är något som finns medvetet hos samtliga chefer och i Byggföretagets strategiska ledarskapsutveckling, även om hälsofrämjande ledarskap som begrepp inte finns utskrivet. Respondenterna upplever att hinder för att utöva hälsofrämjande ledarskap begränsas på grund av tidsbrist, arbetsbelastning, avsaknad av socialt stöd samt arbetskulturen. Utvecklingsmöjligheter anses vara genom att ha ett utvidgat systemiskt tänk kring arbetsbelastning och stresshantering, samt genom att skapa mer utrymme för rekryteringen för att få in rätt kompetens som förstår byggbranschens komplexitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)