Ämnesdidaktiken bakom undervisningsprocesser i mångkulturella klasser

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att undersöka ämnesdidaktiken bakom retorik och praktik vid undervisning av mångkulturella barngrupper i grundskolan. Frågorna vi ställde till pedagogerna var de ämnesdidaktiska frågorna Vad?, Hur? och Varför? de utformar sin undervisning som de gör, samt hur det tar sig uttryck vid den praktiska undervisningen av flerspråkiga barngrupper. Den empiriska undersökningen genomfördes på två mångkulturella skolor med olika pedagogiska inriktningar. Det empiriska materialet är insamlat genom observationer och intervjuer under två dagar på varje skola. Pedagogernas uppfattning av sin undervisning visade på en stor diskrepans mellan upplevd och faktisk undervisning. Skillnaden mellan de båda pedagogiska inriktningarna visade sig snarare bero på pedagogens egen praxisteori än den specifika pedagogiska inriktningen. Av vår undersökning drar vi slutsatsen att det finns ett stort behov av att lyfta fram ämnesdidaktiska aspekter och teoretiskt argumentera och reflektera kring såväl innehåll, metod som mål med undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)