Ska vi arbeta mindre? - En kvalitativ studie om upplevd energinivå kopplat till arbetade timmar, skiftarbete och återhämtning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I studien undersöks hur arbetstagarnas upplevda energinivå kan relateras till arbetsdagens längd och hur en kortare arbetsdag jämfört med en längre arbetsdag kan påverka den upplevda prestationen på arbetet. Studien undersöker även hur möjlighet till återhämtning kan kopplas till upplevd stress, och hur skiftarbete i dagligvaruhandeln påverkar denna möjlighet till återhämtning. Det är således den anställdas upplevda välmående och upplevda prestation som beaktas. Studien har genomförts med hjälp av 16 semistrukturerade intervjuer med respondenter från ICA butiker runt om i Göteborgsområdet.Studien behandlar fem huvudteman; positiv och negativ stress, produktivitet/effektivitet, återhämtning, sömn samt skiftarbete. Den teoretiska referensramen för studien innehåller en mer djupgående beskrivning av de utvalda teorierna, samt en mer ingående analys med hjälp av Krav- Kontroll- Stödmodellen. Vid analys med hjälp av Krav- Kontroll- Stödmodellen framkom det att minskade krav från ledningen och kontroll över sin arbetssituation medför mindre upplevd stress för de anställda.Det framkommer även i studien att återhämtningen spelar en viktig roll för välmående och prestation men att inte bara sömn var viktigt för återhämtningen, utan även möjligheten till fritid hade stor betydelse. Detta för att det gav möjlighet för den anställda att få stimulans från annat än arbetet. Speciellt pekar studien mot att det är viktigt med en längre veckovila ( ≥ 2 dagar), dels för att ge den anställda tid att vila, men mer specifikt för att hen ska kunna ha möjlighet till fritid och socialt liv. En kortare arbetsdag med mer möjlighet till återhämtning gör att kroppen hinner vila upp sig inför nästa arbetspass. Ett kortare arbetspass är därför att föredra vid fysiskt krävande arbete, och för anställda med tidigare skador.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)