Empowerment hos intensivvårdspatienten - hur svårt kan det vara? : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Patienter som drabbas av svår sjukdom och vårdas på intensivvårdsavdelning upplever känslor av total förlust av kontroll, förstärkt av oförmågan att kommunicera. Att få kunskap, kontroll och inflytande över sin vård leder till mindre smärtlindring och kortare vårdtid. Patientcentrering i vården brister dock, vilket kan leda till ökade kostnader för såväl samhället som patienter. Syfte: Att identifiera och beskriva hinder mot empowerment till patienter inom intensivvård samt vilka möjligheter som finns för att överbrygga dessa hinder.  Metod: En systematisk litteraturstudie analyserad i två steg med meta-syntes enligt Evans samt meta-aggregation, inspirerad av Joanna Briggs’ Institute. Resultat: Både hinder och lösningar för empowerment till intensivvårdspatienten finns på flera plan. Sjukdomen gör att patienten förlorar förmåga till empowerment, vårdmiljön känns skrämmande, vårdpersonal upplevs vara avvisande och brister i arbetsmiljön leder till sämre möjlighet till delaktighet. Specialistsjuksköterskan inom intensivvård behöver ge patienten indirekt delaktighet, förklara vårdmiljön, skapa en ömsesidig relation och uppmuntra delaktighet. Ett stödjande ledarskap och goda arbetsvillkor är andra nödvändiga förutsättningar för detta.  Slutsats: Genom en ökad medvetenhet om de hinder som finns för empowerment till intensivvårdspatienten kan specialistsjuksköterskor och arbetsgivare aktivt arbeta för att komma över hindren och istället stärka patientens möjligheter att bli en del av vårdteamet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)