Sponsring : En studie om sponsorskap inom ridsport

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Inom de flesta idrottsföreningar kommer ofta en stor del av intäkterna från sponsring och det är lika viktigt vid en större tävling eller evenemang som det kan vara avgörande för mindre klubbars överlevnad. Under de senaste trettio åren har sponsring utvecklats från en småskalig verksamhet i ett begränsat antal industriländer till en större global industri. Syftet med denna studie är att erhålla en djupare förståelse för sponsorskap inom ridsporten. Fokus kommer vara på de sponsrande företagens motiv såsom effekter, exponering och mål. För att kunna bidra med kunskap om sponsring inom en sport som utmärks av stort hobbyinslag, d.v.s. stora tävlingar men ofta med icke-professionella deltagare. Det är en kvalitativ studie som bygger på ett flertal semi-strukturerade intervjuer. Datainsamlingen består av intervjuer genomförda med sponsoransvariga på olika företag samt med rättighetsinnehavare på olika eventbolag som sysslar främst med ridsports evenemang. Att kunna mäta ett sponsorskap har konstaterats relativt sällsynt många gånger. Det kan vara extremt kostsamt och tidskrävande. Ofta prioriteras det inte att lägga extra ekonomiska resurser på externa tjänster och därav utvärderar man inte. Under studien har detta tagits upp endast hos ett intervjuobjekt. Där läggs hellre resurser och tid på att arbeta fram goda relationer och samarbeten. Däremot kan mätningen av ett sponsorskap vara väl värt pengarna och tiden om man vill se utfallet av sin investering och dessutom för att kunna analysera och förändra tills nästa satsning. Det krävs definitivt mer medvetenhet kring vikten av mätning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)