Strategic Human Resource Management : en strategi för att uppnå framgångsrika organisationer?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

Sammanfattning:

Bakgrund: I dagens samhälle präglas organisationer av ekonomiska förändringar, detta genom globalisering, förändrade kundförhållanden och en ökad konkurrens. Organisationer behöver hela tiden förbättra sin konkurrenskraft genom att effektivisera sin verksamhet. Idag ses medarbetarna som organisationers viktigaste tillgång eftersom att de förser organisationer med viktiga källor för att bli konkurrenskraftiga. Strategic Human Resource Management (SHRM) är ett arbetssätt som handlar om att utforma HR-strategier som gör att medarbetarnas kunskap och kompetens bidrar till att nå organisationens övergripande mål.

Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka hur organisationen använder ett strategiskt HR-arbete (SHRM) och om det är ett framgångsrikt arbetssätt. Vår studie har bidragit till en ökad förståelse om begreppet SHRM och hur det kan användas samt hur SHRM kan påverka organisationen.

Metod: Insamlingen av vårt empiriska material bygger på en kvalitativ metod där vi genomfört djupgående intervjuer med HR-chefer som arbetar i en organisation som är verksam inom fordonsindustrin.

Slutsats: Vi har kommit fram till att organisationen använder SHRM som arbetssätt. Vi kan dock inte dra några konkreta slutsatser om hur SHRM påverkar or-ganisationen men det finns tydliga indikationer på att SHRM har en positiv inverkan och bidrar till en ökad produktivitet och effektivitet. Vi har även kommit fram till att det är viktigt att organisationen utövar ett ledarskap som främjar SHRM.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)