“Vi sitter i samma båt” Konsten att förhålla sig till olika ledare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Emma Alcén; Malin Nilsson; [2022-02-16]

Nyckelord: Ledarskap; delat ledarskap; medarbetarskap; sjöfart;

Sammanfattning: För att underlätta den höga belastningen som ställs på enskilda ledare idag är det allt fler organisationer som väljer att dela på ledarskapet. Delat ledarskap anses som ett sätt att organisera annorlunda där organisationsstrukturen går från enskilt till kollektivt ledarskap. Begreppet delat kan tyckas lättförståeligt men fördjupar man sig i det finner man dock en tvetydighet och en lätt förvirring då både gemensamt och uppdelat är synonymt med begreppet. Hur medarbetare förhåller sig till detta är sällan studerat, vilket denna studie syftar till att undersöka. Med Stena Line AB som fallföretag har vi undersökt hur en besättning förhåller sig till två eller fler befälhavare och vilka faktorer som är avgörande för att det ska fungera. Denna studie har en kvalitativ ansats där tretton stycken semistrukturerade intervjuer har genomförts, både med besättning och befälhavare. Vi har under arbetets gång arbetat parallellt med teori och empiri, studiens arbetssätt är därför abduktiv. Yrket till sjöss klassas som ett av det mest isolerade jobben i världen. Sjömän befinner sig periodvis på fartyget under både arbete och fritid vilket gör att de begränsas till den rådande arbetsmiljö som är. Det empiriska materialet som framtagits visar att relationerna ombord är av stor vikt, och att arbetskamrater beskrivs som en andra familj snarare än kollegor. Studier om delat ledarskap förklarar att ledare måste ha en stabil grund, en bottenplatta, för att kunna dela ansvar och befogenheter. Samtidigt är konstruktionen av medarbetarskap en viktig del i rollen som ledare. Med detta i beaktning har vi framtagit en modifierad modell över medarbetarskapshjulet (Hällsten och Tengblad, 2006) som bygger på Döös et al. (2010) teorier om delat ledarskap. Resultatet av studien visar att kommunikation och förtroende blir de viktigaste beståndsdelarna för att hålla ihop organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)