LEAP: Automatic assessment of programming assignments

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Antal studenter som tar programmeringskurser på universitet och högskolor ökar kraftigt och kräver mycket resurser vilket gör kurserna nästintill omöjliga att bedriva utan att öka antalet lärare. Genom att introducera automatisering i dessa kurser, speciellt vid bedöm- ning, är det möjligt att upprätthålla kvalitén i dessa kurser. Därav är syftet med denna studie att konstruera, implementera och utvärdera ett bedömningssystem för att ta reda på för- och nackdelar med användningen av bedömningssystem i programmeringskurser. Resultatet från studien visar att fördelarna med ett bedömningssystem är direkt återkopp- ling, tillgänglighet och förmågan att verifiera korrektheten av studenters program bättre än vad en lärare kan. Resultatet visar att nackdelarna med ett bedömningssystem är att det innebär ökade krav på välutformade uppgifter och testfall samt svårighet att bedöma kvalitativa aspekter i studenters program.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)