Hur påverkas sömn och insomni av kognitiv beteendeterapi?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Författare: Cecilia Nilsson; [2019]

Nyckelord: insomni; KBT; KBT-I och effekt;

Sammanfattning: Inledning I Sverige och Västvärlden har sömnbesvär bland den vuxna befolkningen blivit ett allt vanligare och större hälsoproblem. År 2008 uppgav Statens beredning för medicinsk och social utvärdering att 24 procent av den svenska vuxna befolkningen led av sömnbesvär, 14 procent av kvinnorna och 7 procent av männen var diagnosticerade för insomni. Insomni leder till en sämre livskvalitet för de drabbade. Samhällskostnaderna för sömnbesvär är mycket höga och 2010 beräknades det att sömnbesvär och insomni kostade det svenska samhället 3 miljarder kronor. Förstahandsvalet för behandling av insomni är kognitiv beteendeterapi (KBT-I). Idag saknas det dock tillräckligt med terapeuter för att behandla alla de som är drabbade av insomni. Syfte Syftet i denna studie var att se om insomni och sömnen påverkas av behandlingsformen kognitiv beteendeterapi. Metod Metoden var en systematisk litteraturstudie. Sökningar i databaserna PubMed och Cinahl gjordes mellan mars 2018 och januari 2019. Datamaterialet kom att bestå av 15 peer reviewed artiklar. Resultat KBT-I behandling för insomni har positiva effekter på insomni både i objektiva och subjektiva mätningar och effekterna av behandlingen kvarstår över tid. För att tillgodose det ökande behovet av KBT-I är det av stor vikt att hitta nya vägar för KBT-I behandling. Dessa vägar skulle kunna vara internetlevererad KBT-I, KBT-I i en mobilapp samt KBT-I levererad av snabbutbildad personal inom primärvården. Diskussion Eftersom insomni har ökat de senaste decennierna bland den vuxna befolkningen är det av stor vikt att hitta nya vägar för att öka tillgängligheten för KBT-I behandling som är förstahandsvalet vid behandling av insomni. Ökad tillgänglighet i ett tidigt skede av sömnbesvären är av vikt eftersom insomni ofta blir kronisk. Idag saknas det tillräckligt med utbildad personal för att möta efterfrågan på KBT-I som har god effekt på insomni.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)