Lärandeteorier i undervisning och examination : En studie av samhällskunskapslärares kunskapssyn i gymnasieskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker huruvida samhällskunskapslärare på gymnasiet präglas av olika lärandeteorier i sin undervisning i förhållande till sina examinationsmoment. För att ta reda på detta har undersökningen en kvalitativ ansats där intervjuer har genomförts med fyra lärare på en gymnasieskola i Stockholm. Intervjuerna har försökt klargöra vilka av lärandeteorierna behaviorism, kognitivism, pragmatism och det sociokulturella perspektivet som kan tänkas känneteckna deras syn på kunskap och examinationsmaterial. Resultaten från dessa intervjuer har sedan jämförts med kvalitativa innehållsanalyser av lärarnas examinationsmaterial med fokus på vilka lärandeteorier som kunnat identifierats. Slutsatsen för denna studie är att skillnader finns mellan vilka lärandeteorier som präglar samhällskunskapslärarnas syn på kunskap och hur de konstruerar samt bedömer examinationer. Detta skulle kunna vara problematiskt för framför allt elever i de fall där de inte uppnår ett önskat resultat på grund av skillnader mellan undervisningsmetod och examinations-moment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)