Att vara eller icke vara en ekonomisk verksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Viktor Fåglund; Nellie Alin; [2020-09-09]

Nyckelord: Skyddat boende; Ekonomisk verksamhet; Statsstöd; LOU; IOP;

Sammanfattning: Syfte: Studien syftar till att redogöra för hur olika aktörer argumenterar för skyddat boende som ekonomisk eller icke-ekonomisk verksamhet. Arbetet ska även utifrån analysen försöka skapa en förståelse kring varför tolkningarna av verksamheten kan komma att skilja sig åt.Teori: I studien har vi använt oss av en teoretisk typologi där vi beskriver styridealen hierarki, marknad samt nätverk och applicerar styrverktygen bidrag, upphandling och IOP på de olika idealtyperna. Den teoretiska typologin används för att försöka skapa förståelse för det resultat som argumentationsanalysen genererat.Metod: En kvalitativ argumentationsanalys har använts för att utföra studien. Analysen innehåller kategoriseringar av olika argument som förekommer i SOU 2019:56, promemoria Ds 2019:7 samt de 91 stycken remissyttranden som riktats mot dem.Resultat: I analysen urskiljs instanser som anser att skyddat boende är en icke-ekonomisk verksamhet, ekonomisk verksamhet och de som argumenterar för att en klassificering måste göras utifrån rådande omständigheter. Analysen visade att en övervägande del av argumenten som talade för skyddat boende som ekonomisk verksamhet hänvisade till regelverk och praxis. Den övervägande delen för de argument som menade att skyddat boende inte bör ses som en icke-ekonomisk verksamhet utgick däremot från hur klassificeringen hade fungerat i praktiken. Genom en applicering av idealtyperna hierarki, marknad och nätverk kunde möjliga förklaringar redovisas för varför tolkningen av verksamheten skiljer sig åt. Analysen kunde konstatera att de analyserade aktörernas tolkningar av skyddat boende formades utifrån den idealtyp som aktörerna ser som definitiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)