Revisionskommitté - en förtroendehöjande åtgärd?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsens syfte är att utreda och analysera huruvida investerarnas förtroende för företagen påverkas om företagen inrättar revisionskommittéer. Metod: Informationen samlades in genom ett flertal telefonintervjuer. Diverse fondbolag, Aktiespararna och Fondbolagens Förening intervjuades såsom förespråkare för småspararna. Teoretiska Principal- och agentteorin har använts för att beskriva perspektiv: intressekonflikten mellan företagsledning och ägare. Förtroende har analyserats utifrån spelteoretiskt och kulturellt synsätt. Vidare har Streeck & Schmitters modell använts för analys av hur kontroll utövas och av vem. Empiri: I uppsatsens empiriavsnitt redovisas de data som erhållits från genomförda intervjuer med diverse fondbolag, Aktiespararna och Fondbolagens Förening. Slutsatser: Slutsatsen av analysen blir olika beroende på vilken teori som tillämpas. Den praktiska slutsatsen är att revisionskommittéer i sig inte efterfrågas av fondbolagen utan styrelsen får själv organisera sitt arbete på bästa sätt. Aktiespararna däremot anser att det är ett bra sätt att få ökad fokus på redovisnings- och revisionsfrågor i styrelserna. Fondhandlarnas Förening vill inte uttala sig i frågan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)