“...så större kung och fagrare drottning har väl aldrig funnits till.” : Kvinnornas roll i fyra småländska folksagor

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

Författare: Matilda Davidsson; [2018]

Nyckelord: sagor; folksagor;

Sammanfattning: “...so greater king and more beautiful queen have possibly never existed.” The role of women in four folktales from Småland. I denna uppsats studeras fyra småländska sagor med fokus på de kvinnliga karaktärerna. Detta görs genom frågeställningen om hur de kvinnliga karaktärerna bryter mot de traditionella sagokonventionerna. Uppsatsen lutas framför allt på Propps teorier om sagans handlingsfunktioner, detta kopplas sedan till vilka roller karaktärerna får ta. Även Maria Ehrenberg används för att diskutera sagorna som manliga/kvinnliga utifrån teori av Bengt Holbeck. Viktiga teman framhävts i sagorna beroende på om de tar ett manligt eller kvinnligt perspektiv och vilka könet på de aktiva respektive passiva karaktärerna. Satu Apos studier om de kvinnliga karaktärernas roller i sagorna som onda eller goda används också. Folksagornas roll som muntliga diskuteras med hjälp av Walter Ong. Slutligen kopplas sagornas betydelse för barn genom Bruno Bettelheim och Satu Apo. I slutsatsen av uppsatsen belyses hur de kvinnliga karaktärerna i dessa exempel ofta är aktiva och starka, men även alltid i beroendesituation till någon av männen. Detta leder till att sagorna kan ses som förmedlare av förlagda könsroller, samtidigt som de fyra sagor som analyserats inte kommunicerar detta lika tydligt som exempelvis Disney gjort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)