Med rätt att döda? - En undersökning av Europakonventionen och dess hantering av abort och dödshjälp ur ett moralfilosofiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är undersöka i vilken mån och på vilket vis Europakonventionen omfattar företeelserna abort och dödshjälp. Den argumentation Europadomstolen för vid sitt beslutsfattande granskas i arbetet. Ett rättsfilosofiskt perspektiv präglar uppsatsen och Europadomstolens diskussion om de två olika livsavslutande processerna analyseras utifrån dess förenlighet med olika moralfilosofiska teorier. Utredningen visar att Europadomstolen möter dessa moraliskt laddade frågor med stor försiktighet; Europakonventionen innehåller varken påbud eller förbud för staterna att garantera enskilda en rätt till abort eller dödshjälp. Domstolen konstaterar att dessa känsliga frågor avgörs lämpligast i den enskilda staten och pekar därmed på en bred margin of appreciation. Att konventionen ger staterna stort svängrum i dessa frågor, som rör så grundläggande rättigheter som rätten till liv och rätten till självbestämmande, väcker följdfrågor om konventionens roll. Arbetet behandlar därför även vilken roll konventionen har idag som rättighetsskydd för mänskliga rättigheter i Europa. Rollen har förändrats sedan dess upprättande för drygt sextio år sedan då intentionen var att alla individer i Europa skulle erhålla ett minimiskydd för sina mänskliga rättigheter. Ett de lege ferenda-perspektiv intas i slutet av uppsatsen där en analytisk diskussion förs om vilken roll konventionen bör ha i rätten idag. Europakonventionen stadgar rätten till liv och rätten till personlig autonomi, vilka ska garanteras alla individer i konventionsstaterna. Om Europadomstolen nu inte fyller i dessa bestämmelser med regleringar av dagsaktuella frågor, vilket skydd erhåller då den enskilda för sina mänskliga rättigheter?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)