En plats för livet : En jämförande fallstudie om hur två kommuner hanterar de demografiska förändringarna

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Det råder stora ojämlikheter mellan Sveriges kommuner. Dessa ojämlikheter mynnar ut i tvåtrender som råder i många mindre kommuner: befolkningen åldras och urbaniseringsgradenökar. Urbaniseringsgraden har gjort att mindre kommuner har ett försämrat ekonomiskt lägreoch många kommuner står inför valet att antingen höja skatten eller reducera den kommunalaservicen. I denna uppsats kartlägger vi genom ekonomiska begrepp hur två medelstorakommuner har hanterat den demografiska utvecklingen samt vad kommunerna bör fokuserapå för att öka sin attraktivitet.Utifrån de demografiska nyckeltal som studerats kommer vi fram till att mycket av deekonomiska svårigheter som uppkom på 1970-talet lever kvar än idag hos många kommuner.De har hamnat i en negativ spiral som är svår att ta sig ur. Kommuner som å andra sidanklarat sig bättre ur krisen har haft ett bättre ekonomiskt utgångsläge. Det finns även ett tydligtsamband mellan en bra integration av så kallade outsiders och de kommunala finanserna.Uppsatsen tydliggör att en god arbetsmarknad, attraktiva bostäder och bra kommersiellt utbudär avgörande för en kommuns attraktivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)