Skillnader i bankers kreditgivningsprocess med avseende på branscher : En kvalitativ studie om svenska bankers kreditgivning till IT-, lantbruk- och tillverkningsföretag

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Författare: Sandra Kifork; Nikki Danielsson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I dagens samhälle spelar krediter en viktig roll eftersom krediter behövs för att företag ska kunna investera, producera och sälja sina varor och tjänster. När bankerna ska låna ut kapital genomförs en kreditgivningsprocess i syfte att lära känna låntagaren, besluta om låntagaren ska beviljas kredit eller inte och därefter följa upp beviljade krediten. Sveriges branschstruktur har förändrats med tiden. Över hälften av företagen i dagsläget är verksamma i tjänstesektorn, ungefär en fjärdedel av företagen är lantbruks- skogsbruks- eller fiskeföretag och ungefär 14 procent av företagen är industriföretag. En bransch definieras som en grupp företag vars verksamhet är likartad. Branscherna skiljer sig åt när det kommer till kapitalstruktur, mängden materiella- och immateriella anläggningstillgångar, kassaflöde, marknaden i form av utbud och efterfrågan samt de olika branschernas förmåga att motstå förluster vid konjunkturnedgångar. Dessa faktorer påverkar företagens lönsamhet. Lönsamma företagskunder leder till en lönsam bankverksamhet och därmed blir det intressant att undersöka om branschskillnader existerar i  bankernas kreditgivningsprocess. Tidigare forskning har inte undersökt branschskillnader i kreditgivningsprocessen vilket tyder det på ett forskningsgap. Syftet med studien är att beskriva kreditgivningsprocessen samt identifiera och skapa förståelse för skillnader i kreditgivningsprocessen med avseende på branschskillnader. Vidare ska studien utveckla en teoretisk  modell av kreditgivningsprocessen kopplad till olika branscher. För att genomföra denna undersökning har en bransch från varje sektor valts ut. De utvalda branscherna är IT, tillverkning och lantbruk. Sedan har företagsrådgivare från Handelsbanken, Swedbank, SEB, Sparbanken syd och Falkenbergs sparbank intervjuats. Utifrån resultatet har en ny modell har framtagits. Modellen visar på att kreditprocessen till de tre utvalda branscherna; IT, lantbruk och tillverkning är i grunden lika men skiljer sig i tre steg av processen. Branschskillnader har påträffats i kundkännedomen där nyckeltal mellan olika branscher skiljer sig åt, riskanalysen samt kreditbeslutet där brist på materiella anläggningstillgångar försvårar för tjänsteföretag, exempel IT företag, att bli beviljade krediter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)