Idrott & hälsa ur ett genusperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att undersöka genus i idrott och hälsa på högstadiet. Genom att förstå könsskillnaderna kan vi verka för en bättre genuspedagogisk undervisning. Detta har vi gjort genom en forskningsöversikt där vi har beskrivit genus i skolan samt hur pedagoger kan angripa området. Detta kompletteras med en kvantitativ undersökning i form av en enkät som elever i grundskolan mellan årskurs sju till nio har svarat på. Därtill har också en kvalitativ undersökning gjorts då två intervjuer genomförts med två idrott- och hälsa lärare för att få större och fler perspektiv i vårt arbete. Vår huvudfrågeställning som vi har arbetat fram lyder ”Hur arbetar lärare med genus i sin undervisning samt hur förhåller de sig till traditionella könsmönster i ämnet idrott och hälsa?” och har fungerat som grund för hela vårt examensarbete. Vi har även valt att inkludera en underfråga som lyder ” Vilka könsskillnader upplever lärare i idrott och hälsa idag jämfört med elevernas perspektiv”. Den empirin som vi har arbetat fram har vi analyserat och diskuterat för att arbetet ska bli så bra som möjligt. Arbetet är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär då både intervjuer och enkäter har genomförts. Undersökningen är också genomförd på endast en skola vilket gör att det inte är möjligt att generalisera resultatet så att de blir allmänt giltigt. Detta har heller inte varit något mål av oss. Vårt mål har istället varit att undersöka genus inom ämnet idrott och hälsa på en grundskola i Sverige. Vi hoppas då också att vårt arbete kan hjälpa eller ligga till grund för vidare forskning inom området. Det hade varit intressant att göra undersökningen med flera skolor på olika sociokulturella platser. Vi hoppas också att vi själva har erhållit kunskaper som vi kommer ha nytta av i yrkeslivet och som gör oss till bättre lärare. Det resultat som vi presenterar är hur genus och normbildning kan uttrycka sig samt hur pedagoger förhåller sig till genus i sin egen undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)