DET AKTIVITETSBASERADE KONTORET - FRIHET ELLER KONTROLL? En diskursanalytisk studie av anställdas tal om kontorstypen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka innebörden av det aktivitetsbaserade kontoret ur ett maktperspektiv genom att studera anställdas tal om kontorstypen. Teori: Det empiriska materialet analyserades och tolkades med hjälp av en Foucaultinspirerad diskursanalys utifrån begrepp såsom disciplinering och styrning. Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer samt diskursanalys användes i studien. Resultat: Utifrån respondenternas tal om det aktivitetsbaserade kontoret urskildes frihetsdiskursen, kommunikationsdiskursen och självregleringsdiskursen. Resultatet visade att innebörden av det aktivitetsbaserade kontoret ur ett maktperspektiv blir att individer på olika sätt disciplineras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)